Yhdistyksen säännöt ovat astuneet voimaan 27.2.2019. 


1. §  NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Toijalan Seudun Koirakerho -ToiSK ry

ja kotipaikka on Akaan kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.


2. §  TEHTÄVÄ JA TOIMIALA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää koiranpitoa, ​koiramyönteistä ilmapiiriä​, koiraharrastusta ja koiraurheilua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ​koiraharrastukseen liittyvä​ä koulutusta, kursseja, kilpailuja, kokeita, näyttelyitä, jäsen- ja yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. ​Yhdistys voi tarvittaessa ylläpitää talkootoimintaa yhdistyksen toiminnan tukemiseksi​.  Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa ravitsemustoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.


3. §  YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka hallitus hakemuksesta jäseneksi hyväksyy​. ​ Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen vuosittain määrittelemän jäsenmaksun sekä hallituksen vuosittain määrittelemän talkoovelvoitteen.

Yhdistyksen kokous voi kutsua ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, mutta on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Perhejäseneksi voi hallitus hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön. Täysi-ikäisellä perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus


4. §  JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  Jäsen katsotaan eronneeksi, kun hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta​ kahden (2) ​kuukauden ajan erääntymisestä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos hän on ​on saanut rangaistuksen eläinsuojelurikkomuksesta​, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä,ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on toiminut hyvien tapojen vastaisesti. Jäsenmaksua ei kuluneelta vuodelta palauteta.   
Jäsenen erottamispäätös tapahtuu aina suljetulla lippuäänestyksellä siten, että vähintään kolme neljäsosaa (¾) täysilukuisena kokoontuneesta hallituksesta sitä kannattaa. Erottamispäätös tulee toimittaa erotettavalle kirjallisena postitse tai sähköpostitse mahdollisimman pian.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


5. §  LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. §  HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. §  HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, juoksevien asioiden hoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle, asioiden valmistelusta kokouksiin, aloitteiden ja ehdotusten tekemisestä. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus määrää yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin keskusjärjestöihin tai kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen syys- tai kevätkokous ei määrää. Hallitus voi myös nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus panee toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset.


8. §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


9. §  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


10 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja täysi-ikäisellä perhejäsenellä yksi ääni.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse, jäsenille postitetulla kirjeellä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.


12 §  VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa     
    kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä     
 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
   kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
   suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian päätettäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitys tehtävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii sen ennen kokousta valmistella; kevätkokouksen kysymyksessä ollen ennen helmikuun 1. päivää ja syyskokouksen ennen marraskuun 1. päivää.

Jos asia on sellainen laadultaan, että se on ilmoitettava kokouskutsussa, on se esitettävä hallitukselle kirjallisesti kevätkokouksen esityslistalle 15.1. ja syyskokouksen 15.8. mennessä.


13 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Yhdistys on alun perin rekisteröity 18.01.1951.
Alkuvuosien jälkeen toiminta loppui käytännössä kokonaan kunnes yhdistys elvytettiin 70-luvun lopulla. Siitä asti toiminta on ollut yhtäjaksoista ja aktiivista. 23.1.2013 nimeen lisättiin lyhenne ToiSK. 

Jokaisen yhdistyksen jäsenen tulee liittyessään olla lukenut ja hyväksyä yhdistyksen säännöt.