Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Sivuja päivitetty 28.7.2017!

Koulutuskenttämme löytyy osoitteesta 
Mustanhevosentie, Toijala

Muista noudattaa kentän sääntöjä!

ToiSK ry:n säännöt

Voimassa 23.01.2013 alkaenYhdistys on rekisteröity 18.01.1951.
Alkuvuosien jälkeen toiminta loppui käytännössä kokonaan kunnes yhdistys elvytettiin 70-luvun lopulla. Siitä asti toiminta on ollut yhtäjaksoista ja aktiivista. 

23.1.2013 rekisteröitiin yhdistyksen osin uudistetut säännöt ja nimeen lisättiin lyhenne ToiSK. 
Jokaisen yhdistyksen jäsenen tulee liittyessään olla lukenut ja hyväksyä yhdistyksen säännöt.

 


1. § 
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Toijalan Seudun Koirakerho - ToiSK ry. ja kotipaikka on Akaan kaupunki.Yhdistyksen kieli on suomi.

 
2. § 
Tehtävä ja toimiala

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää koiranpitoa, koirakuria, koiraharrastusta ja koiraurheilua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koirakoulutusta, kilpailuja, kokeita, näyttelyitä, jäsen- ja yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa ravitsemustoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.
 

3. § 
Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi kutsua ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, mutta on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Perhejäseneksi voi hallitus hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön. Täysi-ikäisellä perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. §
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on toiminut hyvien tapojen vastaisesti. Jäsenmaksua ei kuluneelta vuodelta palauteta. Jäsen joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kuuden (6) kuukauden ajan erääntymisestä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.


5. §
Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.6. § 
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. §
Hallituksen tehtävät
Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, juoksevien asioiden hoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle, asioiden valmistelusta kokouksiin, aloitteiden ja ehdotusten tekemisestä. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus määrää yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin keskusjärjestöihin tai kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen syys- tai kevätkokous ei määrää. Hallitus voi myös nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus panee toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset.

 
8. §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 
9. §
Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
 
10. §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja täysi-ikäisellä perhejäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
11. §
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 
12. §
Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa     
     kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä     
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
    kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 
    suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on se esitettävä hallitukselle kirjallisesti kevätkokouksen esityslistalle 15.1. ja syyskokouksen 15.8. mennessä
 

13. §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.